Logo Het Anker Ankergemeente
Kerkelijk centrum 'De Rank'
Lupinestraat 11
3434 HA Nieuwegein.
✆ 030-606 42 88

Basiszorg

In onze gemeente is het omzien naar elkaar en de pastorale aandacht voor elkaar, het ‘basispastoraat’, toevertrouwd aan de kringen. In een kleine, met elkaar vertrouwd zijnde groep kunnen kringleden elkaar helpen te groeien in geloofskennis, in liefde, in het christen zijn in deze tijd. En kringleden kunnen elkaar waar nodig ook praktisch bijstaan.

Team Basiszorg is er om één en ander te coördineren, te stimuleren en waar nodig bij te sturen en te coachen. Ook heeft Team Basiszorg oog voor gemeenteleden, die niet in een basiskring of een andere kring meedraaien.

Team Basiszorg ziet het tevens als haar verantwoordelijkheid om de onderlinge hulpverlening te coördineren door het goed inzetten van de gaven en talenten van gemeenteleden.

Wanneer het basispastoraat vanuit de kringen niet toereikend is, wordt vanuit Team Pastorale Zorg pastoraat verleend.